Genel Bilgiler

I. KURULUŞ VE GENEL BİLGİLER
 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız 5436 sayılı Kanunun 15. ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesiyle verilen görevleri yürütmek üzere 01.01.2006 tarihinde, Maliye Bakanlığına bağlı Bütçe Dairesi Başkanlığının kaldırılmasıyla kurulmuştur.
 
II. DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN FONKSİYONLARI VE YAPILANMASI
 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, görevlerini aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütür:
 
a) Stratejik yönetim ve planlama
1) Misyon belirleme.
2) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma.
3) Veri-analiz ve araştırma-geliştirme.
 
b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme
1)   İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.
2)   İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
3)   İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.
 
c) Yönetim bilgi sistemi
1)   Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.
2)   Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
3)   İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.
 
d) Malî hizmetler
1)   Bütçe ve performans programı.
2)   Muhasebe, kesin hesap ve raporlama.
3)   İç kontrol
 
III. TEŞKİLAT YAPISI
 
Başkanlığımız;
 
-    Bütçe ve Performans Programı Birimi 
-    Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Birimi
-    İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi
-    Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi
 
olmak üzere 4 birimden oluşmaktadır.